Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Waldemar Krztoń

ORCID ID https://orcid.org/ 0000-0001-8292-4327

Monografie

1. Zjawisko wojny na przestrzeni dziejów. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, stron 158.

2. Walka o informację w cyberprzestrzeni w XXI wieku, Rambler Press, Warszawa 2017, stron 230.  

3. Bezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni, Rambler Press,              Warszawa 2017, stron 154, współautor.

 4. Godność ludzka jako istotna wartość bezpieczeństwa jednostki. Analiza wybranych poglądów , Rambler Press, Warszawa 2018, stron 180.

5. Wyzwania bezpieczeństwa narodowego - zarządzanie kryzysowe, wojna informacyjna w cyberprzestrzeni, rzeczywistość wirtualna, Texter, Warszawa 2018, stron 212, współautor.

6. Badania nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, stron 216, redakcja.

7. Wyzwania bezpieczeństwa w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, stron 201, redakcja.

8. Wojna jako problem bezpieczeństwa współczesnego świata. Aspekt polemologiczny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, stron 120.

Prace naukowo-badawcze

1. Pluton piechoty górskiej w obronie  scenariusz zrealizowanego przez Zarząd X Sztabu Generalnego WP filmu szkoleniowego, 1996 r.

2. Polemologiczne uwarunkowania badań w naukach o obronności, [w:] Obronność, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 2, 2012 r.

3. Cyberterroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Obronność, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 4, 2012 r.

4. Wojna i konflikt zbrojny – przemiany, [w:] Obronność, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 5/2013.

5. Nauka, wiedza i etyka fundamentem warsztatu adepta nauki, [w:] Obronność, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 6/2013.

6. Integracja wysiłków Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa europejskiego, [w:] A. Polak (red.), Integracja wysiłków Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa regionalnego, AON, Warszawa 2013.

7. Zagrożenia bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, [w:] P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel (red.), Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe polski, Warszawa - Dęblin 2015, s. 269-283. Współautor: T. Olejarz.

8. Ochrona informacji niejawnych na poziomie gminy, [w:] J. Kuck (red.), Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu, Katowice 2015, s. 201-212. Współautor: T. Olejarz.

9. Peace, War and an Armed Conflict as an Object of the Research of Polemology, [w:] Humanities and Social Sciences, vol. XX, 22 (1/2015), Rzeszów 2015, s. 91-104.

10. Koncepcja zderzenia cywilizacji istotnym elementem wojen i konfliktów zbrojnych w świecie współczesnym, [w:] K. Krakowski (red.), Współczesne dylematy dydaktyki obronnej, Toruń 2015, s. 269-284.

11. Charakterystyczne cechy przeobrażeń współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych, [w:] J. Lasota (red.), Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku, Warszawa 2015, s. 47 -63.

12. XXI wiek – wiekiem społeczeństwa informacyjnego, [w:] Modern Management Review, vol. XX, 22 (3/2015), Rzeszów 2015, s. 101-112.

13.  Robotyzacja walki zbrojnej, czyli biocybernetyczny żołnierz - zespolenie człowieka z robotem, [w:] P. Borek (red.), Współczesny wymiar bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Biała Podlaska 2016, s. 92-104.

14. Zagrożenia militarne wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwa,  Zeszyty Naukowe WSIZiA 4(37) 2016, s. 98-110.

15. Przyczyny wojen i istota pokoju - dylematy polemologiczne, [w:] A. Polak, J. Lasota, M. Palczewska (red.) Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku - podejście polemologiczne, Warszawa 2016, s. 21-36.

16. Współczesne bezpieczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberterroryzmem, [w:] M. Kubiak, S. Topolewski (red.) Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, Siedlce-Warszawa 2016, s. 107-118.

17. Walka informacyjna - zagrożeniem dla bezpieczeństwa w XXI wieku, [w:] M. Gitling, I. Wojaczek (red.) Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty, Przemyśl 2017, s. 91-101.

18. Wojna a zarządzanie ryzykiem, Roczniki Ekonomii i Zarządzania KUL, tom 9 (45), nr 1 - 2017, s. 105-118.

19. Tożsamość cywilizacji źródłem zagrożeń bezpieczeństwa w świecie współczesnym, Zeszyty Naukowe WSIZiA 1(38) 2017, s. 60-73.

20. Zarządzanie informacją w procesach decyzyjnych organizacji, [w:] Modern Management Review, vol. XXII, 24 (3/2017), Rzeszów 2017, s. 83-94. 

21. Pojęcie i istota bezpieczeństwa jednostki, Zeszyty Naukowe WSIZiA 3(40) 2017, s. 42-54.

22. Zarys chrześcijańskiej idei wojny sprawiedliwej, [w] J. Lasota, M. Palczewska (red.) Polemologia: wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego, t. 1, Warszawa 2017, s. 59-73.

23. Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych w organizacji, [w:] M. Gitling, A. Kawecki, I. Wojaczek (red.) Bezpieczeństwo i ład społeczny. Wybrane zagadnienia, Przemyśl 2018, s. 68-83.

24. Informational aspect of security in the modern world, [w:] I. Oleksiewicz (red.) Bezpieczeństwo informacyjne w wymiarze systemowym, Warszawa 2018, s. 13-30.

25. Teoria działań nieregularnych i partyzanckich w myśli wojskowej. Dylematy terminologiczne, [w:] R. Parafianowicz (red.) Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej, Warszawa 2018, s. 15-29.

26. Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar walki , [w:] J. Posobiec, M. Kubiński, T. Rubaj red. Obrona narodowa – obronność a zarządzanie kryzysowe , Kalisz 2019, s. 247-259.

27. Istota pojęcia wojny prewencyjnej. Dylematy i wyzwania, [w:] A. Czupryński, G. Stolarski red. Teoria wojny. Nowe i stare wyzwania, Siedlce-Warszawa 2019, s. 91-103.

28. Informacja wyzwaniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata, [w:] S. Topolewski red. Informacje prawnie chronione - wybrane aspekty, Siedlce 2019, s. 13-19.

29. Armament System of the Future Battlefield Being a Challenge for Security in Humanities and Social Sciences 2019; 7(5): 165-169 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/hss doi: 10.11648/j.hss.20190705.13 ISSN: 2330-8176 (Print); ISSN: 2330-8184 (Online)

30. Asymetria współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych , [w:] R. Parafianowicz, J. Tym, R. Chrupek red. Obronność Polski w XXI wieku. II edycja, Warszawa 2019, s. 111-122.

31. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, [w:] M. Jurgilewicz, M. Delong red. Bezpieczeństwo państwa w wymiarze społeczno-politycznym. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2020, s. 69-81.

32. Znaczenie i rodzaje bezpieczeństwa, [w:] M. Jurgilewicz, M. Pomykała, M. Delong, D. Kamuda red. Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie, Rzeszów 2020, s. 255-290.

33. Bezpieczeństwo informacyjne w cyberprzestrzeni. Współczesne wyzwania, [w:] M. Jurgilewicz, K. Michalski, W. Krztoń red. Badania nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty, Rzeszów 2020, s. 165-182.

34. Państwo jako gwarant bezpieczeństwa obywateli, [w:] M. Jurgilewicz, M. Delong, K. Michalski, W. Krztoń red. Wyzwania bezpieczeństwa w XXI wieku, Rzeszów 2020, s. 11-22.

35. Polityka Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa europejskiego, [w:] A. Polak red., Wojna. Siły Zbrojne. Państwo. Rozważania polemologiczne, Kalisz 2020, s. 85-101.

36. Zarzadzanie informacją - zarys problemu, [w:] M. Kubiak red. Prawne aspekty informacji chronionych,  Siedlce 2020, s. 47-62.

37. Безопасность виртуальной общественности в киберпространстве [b:] Доктрина права и безопасность в современном мире : монография / под общ. ред. Р.В. Пузикова, Я. Зелиньского ; М-во науки и высш. обр. РФ, ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина», Естественно-гуманитарный университет в городе Седльце (Республика Польша). - Тамбов : Принт- Сервис, 2020,  с. 202-230.

38. Polemologiczne aspekty wojny i pokoju, [w:] J. Lasota, M. Przybylak, A Niewiński red. Zmienność w historii sztuki wojennej, Warszawa 2021.

39. (In)security of the functioning of the information society in the cyberspace area, Year 2021, Volume 2021, No. 3:  85-98; DOI: 10.31338/1641-2478pe.3.21.5, https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=225397

40. Changes and transformations of wars and armed conflicts. Theoretical approach, JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY, ISSUES ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online, 2022 Volume 12,   http://doi.org/10.47459/jssi.2022.12.2 

41. Ocena zjawiska wojny. Płaszczyzna teoretyczna, [w:] M. Pomykała, I. Oleksiewicz red. Dylematy bezpieczeństwa państwa we współczesnym świecie, Rzeszów 2022, s. 259-267.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję